המרקטפלייס הישראלי לשיווק ברשת
כל המומחים להקמת אתרים, מדיה חברתית, קידום אתרים ותוכן

תנאי שימוש

Cardo.co.il (להלן "האתר") הינו אתר המקשר בין אנשים המבקשים לצרוך שירותים (להלן "המשתמש" או "המשתמשים" או "הלקוח" או "הלקוחות") לבין ספקי שירותים (להלן "הספק" או "הספקים") באופן שבו המשתמש מפרסם בקשה (להלן "בקשה") המפרטת צורך כלשהו, ולפי פרמטרים שונים נשלחת הבקשה אל ספקי שירות מתאימים הרשומים במערכת. הללו רשאים, במידה וירצו, לשלוח את הצעתם (להלן "ההצעה") המפרטת זמנים ומחירים אל מבקש הבקשה, אשר בתורו יכול ליצור קשר עם מי מספקי השירות כפי ראות עיניו.
צוות האתר Cardo.co.il מקדם בברכה את המשתמשים בשירותיו. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קראו תנאים אלו בעיון. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתכם ואישורכם לאמור בתנאי שימוש אלה.
בכל מקום במסמך זה בו משתמשים בלשון זכר הכוונה גם לנקבה במשמע וכן יחיד כרבים.

משתמש הינו בעל תעודת זהות תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. המשתמש מצהיר כי הוא בגיר ובעל כשרות משפטית, כי המידע המפורסם על ידו הינו נכון, מדויק, שלם ובלתי מטעה, וכמו כן אין כל מניעה חוקית לביצוע העסקה לשמה פורסמה הבקשה.

על המשתמש לפעול באופן שיתאם את כוונותיו המקוריות של האתר.

כל בקשה המתפרסמת באתר נחשבת ל"פעילה" במשך 30 יום שלאחר מכן היא מועברת באופן אוטומטי לארכיון, אלא אם כן בחר המשתמש להעביר אותה לארכיון באופן יזום בטרם כך. במידה ויבחר ספק להגיש הצעה לבקשה, הצעתו תהיה תקפה - והוא יהיה מחוייב לה, לרבות זמנים ומחירים, בכל הזמן בו הבקשה הינה "פעילה". הספק יכול לבטל את הצעתו בכל עת.

הבקשות המוגשות נערכות על ידיי עובדיי האתר בטרם יוצגו לספקי השירות. מטרת העריכה היא לשמר את מירב האינפורמציה הרלוונטית אך להסתיר פרטים מזהים. לאחר שספק השירות יצר קשר באמצעות מערכות האתר עם המשתמש יחשב הקשר בין הצדדים כקשר שנוצר בתיווך האתר וככזה - במידה ותתבצע עסקה בין הצדדים - יחייב את ספק השירות בתשלום עמלה כפי שהוסכם בין ספק השירות לבין האתר.

מערכת האתר Cardo.co.il פועלת אך ורק כמתווכת בין הלקוח לבין הספק. מערכת Cardo.co.il איננה אחראית ולא תישא בכל אחריות על טיב השירות אותו מקבל הלקוח מהספק.

באתר Cardo.co.il ישנה אפשרות לתשלום מקוון. במקרה ויבחר הלקוח לשלם באופן מקוון יזוכה הלקוח בסך של 3% מגובה העסקה.

מערכת האתר Cardo.co.il מאפשרת ללקוח לדרג את הספק. הדירוג מתבצע באופן מקוון או באופן ישיר עם הלקוח על ידיי נציג מערכת האתר. הדירוג מתאפשר אך ורק ללקוח אשר ביצע עסקה עם ספק דרך האתר בגינה שולמה עמלה על ידיי הספק. מערכת האתר Cardo.co.il עושה ככל שביכולתה על מנת לספק מערך דירוגים אמין ושימושי. עם זאת מערכת האתר Cardo.co.il איננה מתחייבת לאמינותם, לדיוקם ולשלמותם של הדירוגים וחוות הדעת המתקבלים על ידיי הלקוחות. הלקוח מתבקש לערוך את כל הבדיקות הסבירות אותן היה נוקט בטרם התקשרות עם ספק שירותים לצרכיו.

המידע המתפרסם באתר מובא בפני המשתמש כפי שהוא (as is) ואין לראות בו משום הבעת דעה, חוות דעת, המלצה, עידוד או תמיכה מצד מפעילי האתר ביחס אליו. על המשתמש לערוך בעצמו את כל הבדיקות הנדרשות, לרבות התייעצות עם מומחים בדבר, על מנת לוודא את התאמת המתפרסם באתר ביחס לצרכיו וליכולתו.

הזכויות על כל תכני האתר בלא יוצא מן הכלל, ולמען הסר ספק לרבות תכני הבקשות המפורסמות על ידי משתמשיו, שייכות באופן בלעדי למפעילי האתר. למעט הזכויות על קבצים אשר הועלו על ידיי המשתמשים. המשתמש לא יבצע כל פעולה אשר תיצור מחדש או תשכפל את תכני האתר אם באופן אוטומטי או באופן ידני בלא הסכמה מפורשת, מראש ובכתב.

אין להציג תכנים מ- Cardo.co.il בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה. אין לקשר לתכנים מ-Cardo.co.il, שאינם דף הבית של האתר ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור יהיה לדף אינטרנט ב-Cardo.co.il במלואו וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו ב-Cardo.co.il לרבות כל סימן זיהוי שהוא, כגון שורת הכתובת בדפדפן או כל סימן זיהוי אחר.


אין להציג תכנים מ- Cardo.co.il בכל דרך שהיא המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים או מידע כלשהם. אין לקשר ל- Cardo.co.il מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק. Cardo.co.il רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי למנוע פרסום או למחוק בקשה או הצעה, הנושאת קישור או תוכן כאמור ו/או תוכן או קישור שעלולים לפגוע במוניטין ו/או בשמה הטוב - אין בכך כדי להפחית מאחריותו הבלעדית של מפרסם הבקשה או ההצעה הנושאת קישור לתוכן כאמור לכל פגיעה שתגרם בשל כך; ו/או כדי להשית על Cardo.co.il אחריות לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או נזק שיגרמו בשל כך.


המשתמש מצהיר כי הקבצים אותם הוא מעלה לאתר הינם קבצים אשר הוא בעל הזכויות המלאות בהם.


מפעילי האתר אינם אחראים לשימוש שיעשה באתר על ידי משתמש לרבות נכונותה ו/או מידת דיוקה של בקשה כלשהי. המשתמש לבדו ישא באופן בלבדי בכל אחריות ובכל נזק העלול להיגרם בעקבות כל שימוש. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, הנגרם למשתמשים עקב השימוש באתר, בין אם נובעים מתפקודו של צד שלישי ובין אם לאו.

מבלי לפגוע בכלליות מפעילי האתר יהיו רשאים באופן בלתי מסוייג להסיר ו/או למנוע פרסום של כל בקשה, הודעה או תוכן אשר המשתמש יבקש לפרסם, כמו כן מפעילי האתר יהיו רשאים לשנות את התוכן המפורסם על ידי המשתמש בכל אופן שיראה להם מכל סיבה שהיא, וכן לחסום ו/או להגביל את שימוש המשתמש באתר בכל צורה שהיא. הטלת מגבלות על ידי מפעילי האתר על משתמש אינה גורעת מחובתו לציית לכלליי הוראות שימוש אלה או לדין הכללי או לגרוע מאחריותו של המשתמש בשום צורה שהיא.

ברור למשתמש כי צדדים שלישיים עשויים לעשות שימוש לרעה באתר, בין אם באופן זדוני או בשוגג. המשתמש מקבל בזאת כי מפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות לכל שימוש כאמור או לנזק שנגרם בעטיו.

מפעילי האתר אינם נושאים בכל אחריות לאתריי צד שלישי אשר הפנייה אליהן עשויה להימצא בתוך איזו מהמודעות המתפרסמות באתר ובכללן מודעות פרסומות. קיומו של קישור מתוך איזו ממודעות האתר או מפרסומות מסחריות ואחרות המתפרסמות בו לא תהווה המלצה מצד האתר ביחס לאתר האינטרנט של הצד השלישי או לפעילויותיו, בין המסחריות ובין אחרות. למען הסר ספק, האתר ו/או מפעיליו לא יהוו כל צד להתקשרות בין משתמשי האתר בינם לבין עצמם ובין משתמשי האתר עם כל צד שלישי כלשהו.

המשתמש מסכים כי האתר יעביר את פרטיו לכל גורם אשר יטען כי נפגע או כי זכויותיו נפגעו או כי נגרם לו נזק כלשהו בעקבות שימוש המשתמש באתר.

המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את מפעילי האתר, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק אשר נגרם עקב שימושו באתר, לרבות כל הוצאה ו/או עלות העלולים להיגרם לכל גורם שהוא, בין אם לאתר או לצדדים שלישיים, בעקבות פעילות המשתמש באתר, כולל הוצאות משפט סבירות.

הנתונים שימסור המשתמש בעת ההרשמה לשירותים באתר וכן כל תוכן אחר שיפורסם על ידו, יישמרו במאגר המידע של האתר ויהיו כפופים למדיניות הפרטיות של האתר. המשתמש יכול להימנע ממסירת פרטים כאלו ואחרים, במידה וכך שירותים מסוימים של האתר עשויים להיות חסומים בפניו.

למשתמש ידוע כי הזנת מידע שגוי עלולה להוות עבירה פלילית ו/או עילה לתביעה אזרחית והוא מתחייב לשפות ולפצות כל צד שהוא בגין כל נזק אשר ייגרם לו ו/או עלות הכרוכה בו לרבות הוצאות משפט.

המשתמש מקבל כי מחובתו לוודא את נכונותו של כל מידע כאמור בטרם יפעל בהתאם לו, לרבות התקשרות עם צד שלישי כלשהו בכל צורה שהיא.

כל המידע המופיע באתר נתון לשינויים מעת לעת בהתאם לשיקול דעתם של מפעילי האתר בלא מתן כל הודעה מראש למשתמש והוא אינו מחייב. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את האתר בכל אופן שהוא אם ויזואלי או פונקציונאלי בלא כל הודעה מראש.

האתר אינו מחוייב להיות זמין בכל עת. האתר לא יישא באחריות לכל נזק או פגיעה אשר תיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי עקב חוסר הזמינות של האתר או תפקוד טכני לקוי מכל סוג שהוא.

האתר יכול להפסיק את פעילותו בכל עת בלא כל הודעה מוקדמת ו/או הסכמת המשתמש. האתר לא יישא באחריות לכל נזק או פגיעה אשר תיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי עקב הפסקת פעילותו של האתר.

מפעילי האתר אינם מחויבים לשמור גיבויים לאתר ולמידע המתפרסם במסגרתו.

על הסכם זה, וכל מסמך אחר מחייב של מערכת האתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב - יפו.

בתנאי שימוש אלה כמו גם כל פעילות אחרת של האתר, בין אם ויזואלית ו/או תפקודית, ייתכנו שינויים מעת לעת בלא מתן כל הודעה מוקדמת למשתמשים. תנאי השימוש המפורסמים באתר בכל עת יהיו התנאים המחייבים ובאחריותו של המשתמש להתעדכן באופן שוטף בנוסח העדכני.